ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดคลองขุนศรี

                        โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๗๘  ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของตำบลนี้ ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง   โดยมีนายอำเภอท่านอำมาตย์เอกขุนธรรมรัฐธุรการ  นายอำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  และนายวิจิตร  นิลพันธุ์  ศึกษาธิการอำเภอ พร้อมด้วยประชาชนในตำบลนี้ ร่วมกันทำพิธีเปิดป้ายและตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลขุนศรี ๑ (วัดคลองขุนศรี) ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๙๔  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น       โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ”     โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานศึกษา  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประทรวงศึกษาธิการ  มี นายลำภู   มัณยานนท์   เป็นครูใหญ่    และนายประดิษฐ์   คนไว     เป็นครูผู้สอน  ดำรงอยู่ด้วยเงินกองการประถมศึกษา และเงินงบประมาณแผ่นดิน

                        พ.ศ. ๒๔๙๗     ประชาชนได้ร่วมกันสละทรัพย์สร้างโต๊ะครู     โต๊ะม้านั่งนักเรียนให้เพียงพอกับนักเรียน   วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๐๒  ทางราชการได้ย้าย นายวิจิตร  สุนทรประภัศร   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  

มิถุนายน  ๒๕๐๒  ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐมบางส่วน      จึงได้โอนตำบล

ขุนศรี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มาขึ้นกับอำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

                        ตุลาคม ๒๕๐๙  ทางราชการได้โอนการศึกษาประชาบาล มาขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนวัดคลองขุนศรี     จึงขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเหมือนเดิม

                        ปีการศึกษา  ๒๕๑๑  มีนายสุดใจ  ฉอสุวรรณชาติ  เป็นครูใหญ่  มีครูประจำการ  ๒  คน

                        ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๑๑  ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ  จำนวน  ๒๔๐,๐๐๐  บาท ก่อสร้างอาคารเรียน  ๑  หลัง  ตามแบบ  ๐๑๗  ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๒

                        ปีการศึกษา  ๒๕๑๒  มีนายศิริ   ประทุมมา  เป็นครูใหญ่

                        พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนด้านล่าง  ๒  ห้องเรียน   จำนวน  ๗๐,๐๐๐  บาท

                        ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๙  นายสด   อยู่ดิษฐ์  ได้ย้ายจากโรงเรียนวัดอินทร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ในปีการศึกษานี้ มีครู จำนวน  ๖  คน

                        พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน  ๘๐,๐๐๐ บาท ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างอีกสองห้องเรียน  พร้อมทั้งทำประตูเหล็กยืดสองชั้น

                        พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง   ปีการศึกษา ๒๕๑๙  มีนายสด  อยู่ดิษฐ์  เป็นครูใหญ่  มีครูประจำการ  ๘  คน

                        พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน ๒ หลัง  เสร็จเรียบร้อยเมื่อ วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๒๑  ปีการศึกษา ๒๕๒๐  มีนายสด  อยู่ดิษฐ์  เป็นครูใหญ่  มีครูประจำการ  ๑๐  คน

                        ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๒๑    ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข    จำนวน   ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน และประชาชนบริจาคเงินและแรงงานสมทบคิดเป็นมูลค่า ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

                        ปีการศึกษา  ๒๕๒๑  มีนายสด  อยู่ดิษฐ์  เป็นครูใหญ่  มีครูประจำการ  ๙  คน

       มิถุนายน  ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  ๑  หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๒๑  มีการเปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตร  โดยเริ่มใช้ในชั้น ป.๑  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ตุลาคม  ๒๕๒๓  ทางราชการได้โอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มาสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  ๒๕๒๓  มีนายศิริ   ประทุมมา  เป็นครูใหญ่  มีครูประจำการ  ๑๐  คน

ปีการศึกษา  ๒๕๒๙  มีนายชวนัส  ลำภู  เป็นครูใหญ่  มีครูประจำการ  ๙  คน

ปีการศึกษา  ๒๕๓๔  มีนายสมหมาย   มัณยานนท์  เป็นอาจารย์ใหญ่  มีครูประจำการ  ๙  คน

ปีการศึกษา  ๒๕๓๕  มีนายผ่อง  วงศ์ศิริประเสริฐ  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  มีครู

ประจำการ  จำนวน  ๑๐  คน

                        ปีการศึกษา  ๒๕๓๖  มีนายสมหมาย   มัณยานนท์  เป็นอาจารย์ใหญ่  มีครูประจำการ  ๙  คน

                        ปีการศึกษา  ๒๕๔๐  มีนางสุภาวดี  ลายนอก  เป็นอาจารย์ใหญ่

                        พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  ๑ หลัง ตามแบบ สปช.๑๐๕/๒๖  งบประมาณ  ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

                        กรกฎาคม  ๒๕๔๔    คณะครุศาสตร์  เอกอุตสาหกรรมศิลป์ รุ่น ๐๕ กลุ่ม AAA  ระดับปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  สร้างเสาธงให้โรงเรียน  ๑  แห่ง  มูลค่า  ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

                        วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๔๕  นายสมบัติ   ถินน้อย  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองศรีสะเกษ   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

                        มีนาคม  ๒๕๔๕    องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี     สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ๑ แห่ง  คณะครูและผู้ปกครองบริจาควัสดุปรบปรุงสภาพแวดล้อมรอบอาคาร ๑ คิดเป็นมูลค่า  ๕,๐๐๐ บาท

                        ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  มีนายสมบัติ   ถินน้อย  เป็นอาจารย์ใหญ่  มีครูประจำการ  ๗  คน  นักการภารโรง  ๑  คน 

                        มิถุนายน  ๒๕๔๕  คุณสามารถ คุณวิมล   คุปต์เสถียรวงศ์  มอบวัสดุปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมสำหรับนักเรียน  มูลค่า  ๒๐,๐๐๐ บาท

                        กรกฎาคม  ๒๕๔๕  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี  บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๒  เครื่อง  พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน  ๑  เครื่อง  มูลค่า  ๔๓,๐๐๐ บาท   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ  จำนวน  ๑  ชุด  มูลค่า  ๒๐,๐๐๐ บาท โรงเลื่อยจักรไทยนำแสง  มอบวัสดุในการปรับปรุงสนามเด็กเล่น  มูลค่า  ๘,๐๐๐ บาท

                        ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๔๕  นางทิพวรรณ   รักการงาน  ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดคลองเกลือ  สปอ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

                        ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๕  นายสมศักดิ์   น้อยวิเศษ  ตำแหน่งอาจารย์ ๒  ดีรับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

                        ๙   มกราคม   ๒๕๔๖   โรงเรียนร่วมกับชุมชนมีมติให้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น ได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างดียิ่ง  โดยสิ่งของที่สนับสนุนกิจกรรมคิดเป็นมูลค่า ประมาณ  ๑๙,๐๐๐ บาท

                        เมษายน  ๒๕๔๖  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศให้โรงเรียนทุกแห่งเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๒    ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๖  เป็นต้นไป        โดยเริ่มใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

 

 

และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  และจะครบทุกชั้นในปีการศึกษา  ๒๕๔๘  คณะครูทุกคนจึงเข้ารับการอบรมและ

ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เสร็จในวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๖  เพื่อให้ทันใช้ในวันเปิดเรียน ภาคเรียน  ที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๔๖

                        ปีการศึกษา  ๒๕๔๖  มีนายสมบัติ  ถินน้อย  เป็นอาจารย์ใหญ่  มีครูประจำการ  จำนวน  ๖  คน

                        ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๔๖  คณะครู ผู้ปกครอง  ชุมชน และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาควัสดุและแรงงานในการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล  จำนวน  ๒  ห้องเรียน โดยดำเนินการปูกระเบื้องพื้นห้อง  ติดมุ้งลวดและทาสี  คิดเป็นมูลค่า  ๓๓,๖๓๕ บาท

                        ๙  มิถุนายน  ๒๕๔๖   ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  งบประมาณ  ๙๐,๙๐๐.๐๐ บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๖

                        ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖  ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มีผลให้สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไทรน้อย     สำนักงานการ  -ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต 2  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ

                        โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามมาตรา  ๓๕  และมีคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑/๒๕๔๖ เรื่อง ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ตั้งแต่ ๗ กรกฎาคม  พ.ศ.   ๒๕๔๖

                        ปีการศึกษา ๒๕๔๖  ได้รับเงิน ทรัพย์ และสิ่งของจากชุมชนในการสนับสนุนการบริหารการศึกษา คิดเป็นมูลค่า  ประมาณ  ๑๖๒,๐๗๘ บาท

                         ปีการศึกษา ๒๕๔๗  มีนายสมบัติ  ถินน้อย เป็นอาจารย์ใหญ่ มีครูประจำการ  จำนวน  ๕   คน

๑. นายชัยฤกษ์   วุฒิธาดา   อาจารย์ ๒          ๒. นางรัชนีนวล   ศรีหนูขำ           อาจารย์ ๒

                        ๓. นายสมศักดิ์   น้อยวิเศษ            อาจารย์ ๒          ๔. นายศรชัย  มโนรักษ์                อาจารย์ ๑

                        ๕. นางสาวชุติมา   จิตรังสี อาจารย์ ๑

                        นายสวง   เงินงาม  ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งนักการภารโรง

                        ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  โรงเรียนร่วมกับชุมชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำสวนหย่อม  คิดเป็นมูลค่า  ประมาณ  ๒๓,๗๙๐  บาท

                        ๒๖ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)เข้าประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี รอบแรก

                        ๑  ตุลาคม ๒๕๔๗  นายสมบัติ  ถินน้อย  อาจารย์ใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขุนศรี

                        ปีการศึกษา ๒๕๔๘ มีนายสมบัติ   ถินน้อย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูประจำการ  ๕  คน

๑. นายชัยฤกษ์   วุฒิธาดา   อาจารย์ ๒          ๒. นางรัชนีนวล   ศรีหนูขำ           อาจารย์ ๒

                        ๓. นายศรชัย  มโนรักษ์                อาจารย์ ๒          ๔. นางสาวชุติมา   จิตรังสี อาจารย์ ๑

                        ๕ นางอรสา   วงษ์เพิก                  อาจารย์ ๒

                        นายสวง   เงินงาม  ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งนักการภารโรง

                        มีนักเรียน  จำนวน  ๑๘๔  คน

 

 

                        ปีการศึกษานี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้สนับสนุนงบประมาณ จัดหาเครื่องดนตรีไทย(อังกะลุง) จำนวน  ๑  ชุด  มูลค่า  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  และสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องเล่นประจำสนามเด็กเล่นให้ชุมชนวัดคลองขุนศรี ๑  ชุด  มูลค่า  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

                        มกราคม  ๒๕๔๘  โรงเรียนร่วมกับชุมชนมีมติให้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น ได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างดียิ่ง  โดยสิ่งของที่สนับสนุนกิจกรรมคิดเป็นมูลค่า ประมาณ  ๖๑,๗๐๐ บาท

                        ๔  มิถุนายน   ๒๕๔๙   คณะกรรมการสถานศึกษาจัดงานขุนศรีสัมพันธ์ เพื่อหางบประมาณสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองสิริราชสมบัติ ครบ  ๖๐  ปี ได้เงินบริจาคทั้งสิ้น  ประมาณ  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

                        ๔  มิถุนายน  ๒๕๔๙  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   ร่วมกับชุมชนขุนศรี-คลองขวาง และผู้มีจิตศรัทธา จัดงาน ขุนศรีสัมพันธ์ ขึ้นเพื่อหาทุนก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ พิเศษ ซึ่งก่อสร้างรากฐานไว้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี   โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น  จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  และดำเนินการก่อสร้างชั้นบนแล้วเสร็จจนสามารถให้นักเรียนเข้าเรียนได้ เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙   จำนวน  ๕  ห้องเรียน  ส่วนชั้นล่างยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากงบประมาณไม่พียงพอ

                        ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๔๙  บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอร์รี่ จำกัด มอบห้องเด็กดี  เพื่อพัฒนาความพร้อมนักเรียนอนุบาล คิดเป็นมูลค่า  ประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  และ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าและทาสีห้อง คิดเป็นมูลค่า  ๓๐,๐๐๐  บาท    

           &n

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.23 MB