ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายลำภู มัณยานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๗๘ – ๒๔๘๙
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาส อุ่นคำเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๙๐ – ๒๕๐๑
ชื่อ-นามสกุล : นายรัตน์ บริรักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร สุนทรประภัศร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๐๒ – ๒๕๐๖
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ แซ่เตีย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๐๗ – ๒๕๑๐
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ ฉอสุวรรณชาติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๑๑ – ๒๕๑๒
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริ ประทุมมา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๑๒ – ๒๕๑๘
ชื่อ-นามสกุล : นายสด อยู่ดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๑๙ – ๒๕๒๒
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริ ประทุมมา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๓ – ๒๕๒๘
ชื่อ-นามสกุล : นายชวนัส ลำภู
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๙ – ๒๕๓๓
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย มัณยานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๔
ชื่อ-นามสกุล : นายผ่อง วงศ์ศิริประเสริฐ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๕
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย มัณยานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๖ – ๒๕๓๙
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาวดี ลายนอก
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ ถินน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สายใจ พุ่มถาวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๗-ปัจจุบัน