ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาว ธนารัตน์ เจือจัน
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นาง สุดาดวง ศิริจงเพียร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0