ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาง กวิตาภร อธิชาติกเสมกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย