ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย กฤษดา พัฒนชีวะพลู
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาว ประมวล ลาประวัติ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0