ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นาย กฤษดา พัฒนชีวะพลู
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาว ประมวล ลาประวัติ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0