ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาว ศุภานัน ขวัญใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นาย ปัจภูมิ หลาบคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นาง ชงโค ลุประสงค์