ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาย ชัยฤกษ์ อวมอิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาย พลภิศาล แสงพรหม
ครู