ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาว อรุณ มีสัตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นาย สุจริต พุ่มไม้
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นาย ภาณุวัตร แสงแก้ว