ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาว อังคณา ปานนก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ