ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาว อังคนา ปานนก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ