ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ขัน ตาสาม
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กรรณิกา เนียมกุลชร
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการโรงเรียน
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป.4-ป.6
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการนักเรียน
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป.4-ป.6